LAKU-lähete

Lasten, nuorten ja perheiden kulttuurisen osallisuuden lisääminen ”LAKU-lähete”-mallilla Etelä- ja Pohjois-Savon Verso-kunnissa

Mistä on kysymys?

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta kulttuuripalveluihin edistetään Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenkunnissa Etelä- ja Pohjois-Savossa rakentamalla yhteistyömalli kulttuurisen osallisuuden huomioimiseksi osana sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita. Esikuvina ovat Tampereen kaupungin Kulttuurilähete sekä Kaikukortti-malli.

”LAKU-lähete”-toimintamallissa esim. neuvoloiden tai koulujen terveydenhoitajat voivat antaa perheelle lähetteen, jolla ohjataan kulttuuripalveluiden pariin.

Verson hallinnoimaa LAKU-lähete -hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda Etelä- ja Pohjois-Savossa yhdeksän kunnan alueella toimivan Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenkuntiin uusi toimintamalli, joka tukee lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin.

Hankkeessa tehdään alueellisia kokeiluja eri toimintaympäristöissä ja selvitetään, miten toiminta rahoitetaan jatkossa yhteistyössä eri toimijoiden ja kuntien eri sektoreiden kesken. Lastenkulttuurilähete-mallin esikuvina ovat Tampereen kaupungin Kulttuurilähete sekä Kaikukortti. Toimintamalli vahvistaa kulttuurin asemaa hyvinvointipalveluiden tuottajana ja osallisuuden lisääjänä, lisää kulttuuritarjontaa ja tietoa kulttuuritarjonnasta sekä tiivistää toimijoiden yhteistyötä.

Toteutus

Hankkeen koordinaattori Helinä Juurinen toimii eri tahojen ”tulkkina” ja yhteyshenkilönä sekä koordinoi hankkeessa toteutettavia kartoituksia, koulutuksia ja paikallisia kokeiluja.

Hankkeessa kootaan lastenkulttuuripalvelujen alueellinen toimijaverkosto, koulutetaan ja perehdytetään sote-sektorin toimijoita laadukkaan lastenkulttuurin käsitteisiin ja alueen tarjontaan sekä tuotetaan materiaalia viestinnän tueksi. ”LAKU-lähete”-toimintamallissa esim. neuvoloiden terveydenhoitajat, kouluterveydenhoitajat, omahoitajat tai kasvatus- ja perheneuvolan työntekijät voivat antaa tuen tarpeessa olevalle lapselle, nuorelle tai perheelle lähetteen, jolla ohjataan kulttuuripalveluiden pariin.

Kulttuurilähetteestä ja Kaikukortista poiketen LAKU-lähete viestii kulttuuritoiminnan painoarvosta, kyse ei siis aina ole toiminnan maksullisuudesta. Lähetteen kohteena voivat olla esim.
a) avoin kulttuuritoiminta, mm. lastenkulttuurikeskuksen työpajat ja tilaisuudet kirjastoilla, perhekerhoissa, tapahtumissa tai erilaisissa taidelaitoksissa
b) erilaiset kurssimuotoiset toiminnot, kuten taideleikkikoulut, muskarit, taiteen perusopetus (tanssi, kuvataide, musiikki, sanataide, teatteri), joiden tuottajana ovat esim. vapaan sivistystyön tai taiteen perusopetuksen järjestäjät, kuntien eri sektorit tai erilaiset järjestöt
c) koulujen kerhotoiminta
d) taidetoimijoiden eri tilaisuudet
e) kohderyhmälle räätälöidyt kurssit tai tilaisuudet

Hanke nivoutuu ajallisesti maakuntauudistukseen ja maakunnallisiin LAPE-muutosohjelman hankkeisiin. Kulttuurilähetteen malli luodaan käyttövalmiiksi sopivaan aikaan kun maakunnat ottavat käyttöön uudet perhekeskusmallit, jotta toimintamalli tukee perhekeskuksen moniammatillisia tavoitteita lastenkulttuurin osalta. Hanke pystyy myös hyödyntämään Savonlinnan kaupungin Kaikukortti-kokeiluhankkeen (2018) tuottamaa paikallista tietoa.

Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tuloksena syntyy uusi toimintamalli, joka hyödyntää taustatietoa Tampereen Kulttuurilähetteen ja Espoon Kaikukortin erilaisista ratkaisuista, mutta muotoutuu hankkeen aikana paikallisia tarpeita palvelevaksi ja alueelle ominaiseksi.

Vaikutukset näkyvät
a) lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevan kulttuurin saavutettavuudessa ja perheiden koetussa hyvinvoinnissa osallisuuden lisääntymisenä
b) taiteen ja kulttuurin arvostuksen nousuna osallisuuden lisäämisessä
c) sote-sektorin ammattilaisten tarjoaman palveluohjauksen monipuolisuudessa kulttuurisen osallisuuden vahvistamiseksi
d) lastenkulttuurin alueellisen toimijaverkoston tiiviissä yhteistyössä

Hankkeessa kootaan tietoa, jota voidaan hyödyntää valtakunnallisesti. Lastenkulttuurikentällä tietoa voidaan levittää valtakunnallisesti Suomen Lastenkulttuurikeskusten liiton kautta. Myös LAPE-muutosohjelman kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa hankkeessa tuotetun tiedon levittämisen valtakunnallisesti.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenkunnat (Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Leppävirta, Pieksämäki, Rantasalmi, Savonlinna, Varkaus) ovat hankkeessa mukana kuntajäsenyyden kautta. Myös vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toimija ja Versoa hallinnoiva organisaatio Soisalo-opisto (Varkaus, Joroinen, Heinävesi, Pieksämäki, Leppävirta) on hankkeen yhteistyökumppani.

Etelä-Savon maakuntaliitto on laatimassa kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa, jota hanke tukee lastenkulttuuripalvelujen osalta.

Pohjois- ja Etelä-Savon maakuntien Lape-uudistustyön yhteydessä kehitetään parhaillaan perhekeskusmallia, jonka toimijat ovat hankkeen luontevia yhteistyökumppaneita.

Hankkeen aikana etsitään uusia kumppanuuksia laadukkaiden lastenkulttuuripalvelujen toteuttajaverkostoon ammatillisista taidetoimijoista, alueen teattereista, erilaisista taiteen aluekeskuksista (mm. tanssin aluekeskus, valokuvakeskukset, aluekirjastot, aluetaidemuseot tms.) ja vapaan kentän ammatillisista toimijoista.

Lisätietoja:
Hankekoordinaattori
Helinä Juurinen
helina.juurinen @ soisalo-opisto.fi
040 713 8632

Kuvan mahdollinen sisältö: 2 henkilöä, hymyileviä ihmisiä
Hankekoordinaattori Helinä Juurinen ja lastenkulttuurikoordinaattori Terhi Siippainen LAKU-tunnelmissa