DigiLaku 2021-hanke

MITÄ NYT TAAS?!

Lastenkulttuurikeskus Verson DIGILAKU-hanke sparraa taiteilijoita ja taidekasvattajia toteuttamaan digitaalisia verkossa levitettäviä taiteellisesti ja teknisesti korkeatasoisia taidemateriaaleja lastenkulttuurikentän tarpeisiin. Hanketta avustaa Taike.

Taiteilijoiden työskentelytapoihin tuodaan uusia ulottuvuuksia ja uusia mahdollisuuksia tukemaan työllisyyttä myös hankkeen ulkopuolella. Hankkeeseen valitaan 4 – 5 Lastenkulttuurikeskus Verson alueen taiteilijaa ja/tai taidekasvattajaa toteuttamaan taidettaan digitaalisesti. Lisäksi hanke sparraa kaikkia aiheesta kiinnostuneita taiteilijoita koulutusten ja erilaisten vertaiskehittämisen työpajojen avulla. Hankkeen osa-aikainen koordinaattori Jari Lehtomäki toteuttaa myös konkreettisesti mm. sparrauksia, videointeja tai muita verkkoratkaisuja.

Hankkeen tavoitteena on

  • parantaa taiteilijoiden osaamista erilaisten verkkosisältöjen toteuttamiseksi
  • hälventää digipelkoja ja epävarmuutta
  • antaa konkreettisia työkaluja ja apua taidesisällön digitoimiseksi niin video- kuin verkkosivu-muodossakin.

Taiteilijasta ei muovata hankkeessa diginörttiä, mutta raotetaan kuitenkin sen verran nörttiyden olemusta, että oma ajattelu avartuu näkemään uusia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen.

Hankkeessa huomioidaan verkkovälitteisen lastenkulttuurin laatuvaatimukset niin taiteen kuin kohdeyleisön näkökulmasta. Hanke auttaa suunnittelemaan lapsille ja nuorille suunnatut digitaaliset taidesisällöt sellaiseksi, että niitä on innostavaa hyödyntää arjessa monipuolisesti. Saatavuus ja saavutettavuus ovat hankkeen tärkeitä näkökulmia.

Hankkeessa syntyvät digitaalisen taiteen materiaalit levitetään verkossa eri kanavien kautta eri kohderyhmille. Suoraan lapsille, nuorille ja perheille suunnatut sisällöt julkaistaan Verson kanavissa, kuten www.versoverkko.fi-sivustolla ja Verson YouTube-kanavalla ja Verson muilla sosiaalisen median alustoilla sekä harrastakotona.fi-sivustolla.

Kasvattajille, kuten varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen suunnatut materiaalit levitetään mm. kulttuurikasvatussuunnitelmiin liittyvien verkostojen kautta.

MISSÄ?

Hanke toteutetaan Lastenkulttuurikeskus Verson toiminta-alueella, johon kuuluvat vuonna 2021 hallinnoijakaupunki Varkauden lisäksi Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Leppävirta, Pertunmaa, Pieksämäki, Rantasalmi ja Sulkava. Kunnista kaksi on Pohjois-Savossa, seitsemän Etelä-Savossa ja yksi Pohjois-Karjalassa. Ensisijaisesti hanke koskee em. kuntien tai niiden lähialueiden taiteilijoita ja alueen lapsia, nuoria, perheitä ja kasvattajia.

Hankkeen tuotokset, eli digitaidemateriaalit saatetaan myös valtakunnallisesti saataville.

MILLOIN?

Hanke toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Kesän 2021 aikana kartoitetaan hankkeesta kiinnostuneet taiteilijat ja heidän ammatilliset tarpeensa Verson toiminta-alueella ja lähiseuduilla. Hankkeen sparraukset johtavat digimateriaalien tuotantoon elo-lokakuussa 2021.

Materiaalit levitetään verkossa lasten, nuorten, perheiden ja kasvattajien käyttöön marraskuussa 2021 ja ne jäävät verkkoon pysyviksi taidekasvatusmateriaaleiksi joko itsenäisesti käytettäväksi tai tukemaan muuta lastenkulttuuri- ja taidekasvatustyötä.

KENELLE?

Hankkeen kohderyhmä on kaksiportainen. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti taiteilijoihin ja taidekasvattajiin, joita sparrataan tuottamaan digitaalisia taidekasvatusmateriaaleja lastenkulttuurikeskuksen kautta käytettäväksi. Hankkeen toinen kohderyhmä ovat digimateriaalien käyttäjät eli lapset, nuoret ja perheet Lastenkulttuurikeskus Verson toiminta-alueella (10 kuntaa Etelä- ja Pohjois-Savossa) sekä myös valtakunnallisesti.

MIKSI?

Vuosi 2020 kohtaamisrajoituksineen avasi uuden tarpeen digitaaliselle taiteelle lastenkulttuurikentällä ja maailmanlaajuinen digiloikka avasi myös silmät aivan uudenlaisille mahdollisuuksille tulevaisuudessa. Alalla on koottu olemassa olevia taiteen verkkomateriaaleja yhteen mm. harrastakotona.fi-sivustolle, jota Lastenkulttuurikeskus Verso oli toteuttamassa yhdessä Kulttuurikeskus PiiPoon ja Suomen Lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa. Tässä yhteydessä on näyttäytynyt, että ammattimaisesti tuotettua ja taiteelliselta laadultaan korkeatasoista digitaalista taidekasvatusmateriaalia tarvitaan lisää ja sille on kysyntää.

Digimateriaalien käyttö mahdollistaa myös fyysisten kohtaamisten kautta tapahtuvan taidekasvatuksen syventämisen verkossa olevien materiaalien avulla. Lisäksi verkkomateriaalit parantavat merkittävästi lastenkulttuurin saavutettavuutta ja saatavuutta, sillä kaikilla ei esimerkiksi asuinpaikkansa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi ole mahdollisuutta osallistua ohjattuun ryhmätoimintaan.

Digitalisaatio muuttaa toimintakenttää myös perinteisesti läsnäolevaan kohtaamiseen perustuvalla lastenkulttuurialalla, ja se muutos pystytään tulevaisuudessa hyödyntämään ottamalla digitaaliset taiteen toteuttamis- ja kohtaamistavat tukemaan perinteisempää lastenkulttuurityötä.

MITÄ SIITÄ SEURAA?

Hankkeeseen osallistuvat taiteilijat saavat uutta osaamista ja sitä kautta uusia työllistymisen mahdollisuuksia myös hankkeen ulkopuolella. Uudenlaiseen osaamiseen kuuluvat mm. verkkovälitteisen taidemateriaalin asiakaslähtöisen suunnittelun näkökulmat, paremmat digitaidot, vinkkejä mm. erilaisiin maksuttomiin alustoihin ja sovelluksiin, jotka voivat auttaa oman taiteen tai idean digitoimisessa sekä ylipäätään rohkea heittäytyminen usean taiteilijan epämukavuusalueelle, tekniikan syövereihin.

Materiaalien tuotannossa kiinnitetään erityistä huomiota kohderyhmälähtöiseen ajatteluun, joka on lastenkulttuurissa olennainen tapa toimia. Lasten tapa käyttää tietoteknisiä välineitä on hyvin erilainen kuin aikuisten ja osa kohderyhmästä on lukutaidotonta. Silti verkko mahdollistaa elämyksiä, kokemuksia ja osallisuutta taiteen saralla, kun raivataan yhdessä tekniset kompastuskivet taiteen tekijän ja kuluttajan väliltä.

Hankkeen tuotokset, eli erilaiset verkkovälitteiset materiaalit puolestaan otetaan käyttöön Lastenkulttuurikeskus Verson toiminnassa. Eri kanavien kautta lapsille, nuorille ja perheille sekä heidän kanssaan toimiville ammattilaisille suunnatut materiaalit antavat uusia mahdollisuuksia kokea taidetta arjessa riippumatta siitä, onko aina mahdollista osallistua fyysisiin tapaamisiin. Verkkomateriaalit myös auttavat taiteen löytämisessä osaksi arkea esimerkiksi siten, että verkon kautta on matala kynnys tutustua uuteen aiheeseen sitoutumatta esimerkiksi taideharrastukseen ennen kuin tietää paremmin, mistä on kysymys. Tai voi löytää jotakin ihan uutta, josta ei ole koskaan ennen kuullutkaan, ja innostuu syventymään aiheeseen myös muussa kulttuuritoiminnassa.

Digitaalinen taide ei korvaa fyysisesti kohdattua taidetta, mutta täydentää sitä ja parantaa taiteen kohtaamisen mahdollisuuksia. Digitaalisessa muodossa eri taiteen lajit saavat aivan uusia ulottuvuuksia. Sanataide voi muotoutua verkkoseikkailuksi, kuvataiteen eri näkökulmia voi tarkastella tekniikan avulla huimilla eri tavoilla, musiikin voi kokea verkon kautta myös moniaistisesti ja tanssin pyörteisiin pääsee heittäytymään omassa olohuoneessakin. Taiteen tekemisenkin tapoihin voidaan tuoda uusia näkökulmia erilaisten verkkoratkaisujen ja maksuttomien työkalujen avulla.

Innostavat tavat tuoda taidetta jokaisen lapsen ja nuoren ulottuville antavat myös turvallisia vaihtoehtoja vapaa-ajan viettoon verkon avulla, mutta ei verkon uumenissa. Laadukkaiden, ammattimaisesti verkkoon tuotettujen taidemateriaalien kautta perheet voivat löytää arkeensa taiteen uudella tavalla.

Lisätietoja:

Hankekoordinaattori, DIGILAKU-hanke
Jari Lehtomäki
jari.lehtomaki (a) varkaus.fi
p. 041 731 08 61