Strategia

Lastenkulttuurikeskus Verson strategia on päivitetty vuonna 2021 ja se ulottuu vuoteen 2025.

Strategia kuvana:

Lastenkulttuurikeskus Verson strategia 2021 – 2025

Lastenkulttuurikeskus Verso

Lastenkulttuurikeskus Verso on Varkauden kaupungin alaisuudessa toimiva, kuntien muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus. Verkoston muodostavat hallinnoijakaupunki Varkauden lisäksi Heinäveden, Hirvensalmen, Joroisten, Juvan, Leppävirran, Pertunmaan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat. Verso kuuluu Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoon.

Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä. Verso kasvattaa lapsia ja nuoria kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Toiminnan tavoitteena on, että lasten yhtäläiset mahdollisuudet kulttuuri- ja taide-elämään toteutuvat valtakunnallisten kulttuuripoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Luovuuteen ja itseilmaisuun kannustavien taidekasvatusmenetelmien kehittäminen ja levittäminen ovat Verson toiminnan keskeisiä tavoitteita. Lastenkulttuurin saavutettavuutta edistetään viemällä taidetoimintaa suoraan lasten toimintaympäristöihin.

Toiminnan vahvuutena on alueellinen yhteistyö ja moniammatillinen osaaminen, joka edistää lastenkulttuurin saavutettavuutta ja on osaltaan tukemassa perheitä hyvään elämään.

*Avainsanat

Kulttuurikompetenssi – kyky omaksua, käyttää ja muuttaa kulttuuria

Saavutettavuus – tuotamme asiakaslähtöistä, helposti lähestyttävää toimintaa, jossa otamme mahdollisimman hyvin huomioon erilaiset tilanteet ja tarpeet

Yhdenvertaisuus – kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja perusoikeudet kuuluvat jokaiselle

Lastenkulttuurikeskus Verson arvot

 • Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus saavutettaviin taide- ja kulttuuripalveluihin.
 • Toiminnassa suojellaan lapsen oikeutta leikkiä, luoda ja oppia. Jokainen lapsi ja nuori on aktiivinen toimija ja oman kulttuurikompetenssinsa rakentaja.
 • Laadukkaiden taide- ja kulttuuripalveluiden käyttö lisää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.
 • Toiminta perustuu avoimeen, yhdenvertaisesti eri kulttuureja kunnioittavaan ja kulttuurisia raja-aitoja rikkovaan taidekäsitykseen.
 • Kulttuuriperinnön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön elämyksellinen kokeminen ja osallistuminen sen kehittämiseen antaa juuret kulttuuri-identiteetille.
 • Toiminnassa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita ja ekologisia, kierrätystä suosivia toimintatapoja.

Lastenkulttuurikeskus Verson visio 2025

 • Lasten ja nuorten kulttuuriset oikeudet toteutuvat tasavertaisesti sekä paikallisesti että alueellisesti.
 • Kaikki Verson jäsenkuntien lapset ja nuoret ovat monipuolisen, helposti saavutettavan, laadukkaan lastenkulttuurin piirissä.
 • Lastenkulttuurikeskus Verso on alueellaan toimivien kulttuurialan ammattilaisten merkittävä työllistäjä.
 • Lastenkulttuurikeskus Verso on aktiivinen ja näkyvä lastenkulttuuritoimija sekä edelläkävijä lastenkulttuurin verkostomuotoisessa toiminnassa.
 • Lastenkulttuurikeskus Verso edistää lastenkulttuuritoimijoiden verkostoitumista alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Lastenkulttuurikeskus Verson tehtävät

Verson perustehtäviä ovat lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien turvaaminen sekä lasten ja nuorten oman kulttuurin vahvistaminen.

Toiminnassa nostetaan esiin lasten ja nuorten itse luoma kulttuuri sekä vahvistetaan

lasten ja nuorten osallisuutta taiteen ja kulttuurin kokemiseen ja tuottamiseen sekä oman toimintaympäristönsä kehittämiseen.

Verson toiminta jakautuu lastenkulttuuripalveluihin, asiantuntijapalveluihin ja kulttuuripoliittiseen vaikuttamiseen.

Laadukkaiden lastenkulttuuripalvelujen tuottaminen

 • 0-18 -vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen
 • Helposti saavutettavat lastenkulttuuripalvelut
  • kouluissa
  • varhaiskasvatuksessa
  • kerhoissa
  • kirjastoissa
  • erilaisissa taide- ja kulttuurilaitoksissa
  • verkossa
 • Ympärivuotinen lastenkulttuuritarjonta
  • satutuokiot
  • työpajat
  • esitykset
  • taide- ja kulttuurikasvatusmateriaalit
  • näyttelyt
  • tapahtumayhteistyö
 • Painopisteet määrittyvät lapsilähtöisesti
  • Toteutuksessa huomioidaan lasten ja nuorten osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet toiminnan sisältöön.
  • Kohderyhmien tuntemus, tuotteistaminen ja palvelumuotoilun keinot tuotannoissa
 • Laadukkaan lastenkulttuurin periaatteita ovat lapsilähtöisyys, ammattimaisuus, saavutettavuus ja kokemuksellisuus (Suomen lastenkulttuurikeskusten laatukäsikirja, 2013).

Asiantuntijapalvelut

 • Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatuksen tukeminen
  • Yhteistyö kulttuurikasvatussuunnitelmien suunnittelussa ja toteutuksessa, kulttuuritoimijoiden ja lasten toimintaympäristöjen yhteistyön kehittäminen
  • Moniammatillinen yhteistyö
  • Kulttuurikasvatusmateriaalin tuottaminen
  • Koulutukset ja kurssit lasten ja nuorten parissa työskenteleville
  • Lasten itse luoman kulttuurin esille tuominen
  • Pienten lasten taidekasvatuksen kehittäminen
 • Alueellisen yhteistyön kehittäminen
  • Yhteistyömuotojen kehittäminen lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien tahojen kanssa (varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, nuoriso-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, kirjastot, museot, kulttuurilaitokset, oppilaitokset, taiteen perusopetus, neuvolat, perhetyö ja muut sote-ammattilaiset, lastenkulttuuritoimijat, järjestöt, yhdistykset, yhteisöt, yritykset)
  • Verkostomuotoisen toimintatavan toteuttaminen ja kehittäminen Itä-Suomessa
  • Lastenkulttuuritoiminnan koordinoiminen ja tiedottaminen
 • Lastenkulttuurialan kehittäminen ja osaamisen jakaminen paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti
  • Taidelähtöisten menetelmien ja taidekasvatuksen kehittäminen, konseptointi ja levittäminen
  • Oppilaitosyhteistyö
  • Osaamisen jakaminen valtakunnallisessa lastenkulttuurikeskusten verkostotoiminnassa
  • Yhteistyöhankkeet muiden lastenkulttuurikeskusten ja lastenkulttuuritoimijoiden kesken
  • Lastenkulttuurin parissa toimivien taiteilijoiden ja taidekasvattajien verkostoitumisen tukeminen

Lastenkulttuurialan toimintaedellytysten edistäminen

 • Kulttuuripoliittinen vaikuttaminen
 • Kunnalliset ja maakunnalliset hyvinvointi- ja kulttuurikasvatussuunnitelmat
 • Lastenkulttuurin resurssien lisääminen
 • Lastenkulttuuritoimijoiden yhteistyön kehittäminen
 • Taiteilijoiden ja taidekasvattajien työllistäminen ja uusien työtilaisuuksien luominen
 • Taiteilijoiden ja taidekasvattajien osaamisen lisääminen, koulutustilaisuudet ja vertaistoiminta