LAKU-lähete

Lasten, nuorten ja perheiden kulttuurista osallisuutta lisätään “LAKU-lähete”-mallilla Etelä- ja Pohjois-Savon Verso-kunnissa

Mistä on kysymys?

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta kulttuuripalveluihin on edistetty Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenkunnissa Etelä- ja Pohjois-Savossa rakentamalla yhteistyömalli kulttuurisen osallisuuden huomioimiseksi osana sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita. Esikuvina ovat Tampereen kaupungin Kulttuurilähete sekä Kaikukortti-malli.

“LAKU-lähete”-toimintamallissa esim. neuvoloiden tai koulujen terveydenhoitajat voivat antaa perheelle lähetteen, jolla ohjataan kulttuuripalveluiden pariin.

Verson hallinnoimaa LAKU-lähete -hanketta (2018-2019) rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen aikana lähetteen ottivat käyttöön Pieksämäki, Varkaus, Joroinen, Juva ja Rantasalmi.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeessa tehtiin alueellisia kokeiluja eri toimintaympäristöissä ja selvitettiin, miten toiminta rahoitetaan jatkossa yhteistyössä eri toimijoiden ja kuntien eri sektoreiden kesken.

Hankkeen koordinaattori Helinä Juurinen toimi eri tahojen “tulkkina” ja yhteyshenkilönä sekä koordinoi hankkeessa toteutettavia kartoituksia, koulutuksia ja paikallisia kokeiluja.

Hankkeessa koulutettiin ja perehdytetään sote-sektorin toimijoita laadukkaan lastenkulttuurin käsitteisiin ja alueen tarjontaan sekä tuotettiin materiaalia viestinnän tueksi. “LAKU-lähete”-toimintamallissa esim. neuvoloiden terveydenhoitajat, kouluterveydenhoitajat, omahoitajat tai kasvatus- ja perheneuvolan työntekijät voivat antaa tuen tarpeessa olevalle lapselle, nuorelle tai perheelle lähetteen, jolla ohjataan kulttuuripalveluiden pariin.

Kulttuurilähetteestä ja Kaikukortista poiketen LAKU-lähete viestii kulttuuritoiminnan painoarvosta, kyse ei siis aina ole toiminnan maksullisuudesta. Lähetteen kohteena voivat olla esim.
a) avoin kulttuuritoiminta, mm. lastenkulttuurikeskuksen työpajat ja tilaisuudet kirjastoilla, perhekerhoissa, tapahtumissa tai erilaisissa taidelaitoksissa
b) erilaiset kurssimuotoiset toiminnot, kuten taideleikkikoulut, muskarit, taiteen perusopetus (tanssi, kuvataide, musiikki, sanataide, teatteri), joiden tuottajana ovat esim. vapaan sivistystyön tai taiteen perusopetuksen järjestäjät, kuntien eri sektorit tai erilaiset järjestöt
c) koulujen kerhotoiminta
d) taidetoimijoiden eri tilaisuudet
e) kohderyhmälle räätälöidyt kurssit tai tilaisuudet

Hanke nivoutui ajallisesti maakuntauudistukseen ja maakunnallisiin LAPE-muutosohjelman hankkeisiin. Kulttuurilähetteen malli luotiin käyttövalmiiksi sopivaan aikaan kun maakunnat ottavat käyttöön uudet perhekeskusmallit, jotta toimintamalli tukee perhekeskuksen moniammatillisia tavoitteita lastenkulttuurin osalta.

Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tuloksena syntyi uusi toimintamalli, joka hyödyntää taustatietoa Tampereen Kulttuurilähetteen ja Espoon Kaikukortin erilaisista ratkaisuista, mutta muotoutui hankkeen aikana paikallisia tarpeita palvelevaksi ja alueelle ominaiseksi.

Vaikutukset näkyvät
a) lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevan kulttuurin saavutettavuudessa ja perheiden koetussa hyvinvoinnissa osallisuuden lisääntymisenä
b) taiteen ja kulttuurin arvostuksen nousuna osallisuuden lisäämisessä
c) sote-sektorin ammattilaisten tarjoaman palveluohjauksen monipuolisuudessa kulttuurisen osallisuuden vahvistamiseksi
d) lastenkulttuurin alueellisen toimijaverkoston tiiviissä yhteistyössä

Hankkeen yhteistyökumppanit

Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenkunnat (Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Leppävirta, Pieksämäki, Rantasalmi, Savonlinna, Varkaus) olivat hankkeessa mukana kuntajäsenyyden kautta. Myös vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toimija ja Versoa hallinnoiva organisaatio Soisalo-opisto (Varkaus, Joroinen, Heinävesi, Pieksämäki, Leppävirta) oli hankkeen yhteistyökumppani.

Etelä-Savon maakuntaliitto laati hankekaudella kulttuurihyvinvointisuunnitelman, jota hanke tuki lastenkulttuuripalvelujen osalta.

Pohjois- ja Etelä-Savon maakuntien Lape-uudistustyön yhteydessä kehitettiin hankekaudella perhekeskusmallia, jonka toimijat olivat hankkeen luontevia yhteistyökumppaneita.

Hankkeen loppuraportti