Taideneuvola (2018)

Taideneuvola 2018 – Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon

Lastenkulttuurikeskus Verso oli mukana Etelä-Savon maakuntaliiton ”Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon”-hankkeessa (2017-2018), jossa edistettiin ja juurrutettiin kulttuurista hyvinvointityötä osaksi uuden Etelä-Savon maakunnan ja kuntien toimintoja.

Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteistyömallit osaksi uuden maakunnan ja kuntien työtä. Hanke koostuu kolmesta toisiaan tukevasta kokonaisuudesta: Hankkeen koordinoimana luodaan Etelä-Savoon kulttuurihyvinvointisuunnitelma, mahdollistetaan konkreettisia kokeiluja ja rakennetaan verkostoista pysyvä tapa toimia. Verson edustajat ovat mukana hankkeen ohjaus- ja työryhmissä ja Versolla on myös kokeiluhanke.

Kokeiluhankkeiden tarkoituksena on lisätä ja juurruttaa taidetta ja kulttuuria osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja alueen hyvinvointipalveluita. Kokeiluilla kehitetään, testataan ja arvioidaan uusia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja kulttuurin tuottajien sekä kunta- ja sote-sektorin yhteistyössä.

Lastenkulttuurikeskus Verson kokeiluna oli kevään 2018 aikana toteutettava ”Taideneuvola – Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen taidekasvatuksen keinoin” -hanke, jonka aikana kokeiltiin vauvamuskaritoimintaa tai neuvoloissa toteutettavaa taidetoimintaa Hirvensalmella, Juvalla ja Rantasalmella.

Taideneuvola – Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon

”Ota minut syliin
uskalla
laulaa ja leikkiä
koska sinun siipesi ovat ne
mitkä kantavat meidät molemmat.
Yhden toiveen haluaisin kuiskata:
tunne minut.”

– Helinä Juurinen –

Taideneuvola-hanke toi taidekasvatusta neuvolapalvelujen yhteyteen vanhempi-lapsiryhmien muodossa kolmessa Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenkunnassa (Hirvensalmi, Juva ja Rantasalmi). Ryhmiä ohjasi musiikki/yhteisöpedagogi, työparinaan neuvolan terveydenhoitaja tai perhetyöntekijä. Toiminta oli avointa ja maksutonta kaikille neuvolaikäisten lasten perheille. Terveydenhoitaja auttoi toiminnasta tiedottamisessa ja tavoitteena oli rohkaista taidekasvatuksen pariin myös niitä perheitä, joissa vastaavasta ei ole aiempaa kokemusta. Hanketta hallinnoi Lastenkulttuurikeskus Verso, joka toimii Varkauden kaupungin alaisuudessa. Hanke toteutettiin kevään 2018 aikana.

Taideneuvolassa pilotoitiin neuvoloiden kautta tapahtuvaa varhaisen vuorovaikutuksen tukemista taidekasvatuksen keinoin, pääpainona musiikkikasvatus.

Toiminnan keskiössä on lapsen kasvun ja kehityksen sekä kiintymyssuhteen tukeminen musiikin, liikkeen, äänen ja kosketuksen kautta. Taiteen avulla tuetaan vanhempia näkemään lapsensa ainutlaatuisuus ja annetaan mahdollisuus vanhempien väliselle vertaistuelle ja tutustumiselle. Toiminta kannustaa vanhempia iloitsemaan, leikkimään ja kommunikoimaan lapsensa kanssa, hyväksymään hänet sellaisena kuin hän on ja eläytymään lapsen näkökulmaan.

Toiminta voidaan nähdä myös käytännönläheisenä reagointina tutkimuksiin vanhempien lapsille periytyvästä yksinäisyydestä ja sen vaikutuksista. Hallituskauden kärkihankkeita ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Myös lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma lupaa vahvistaa vanhemmuutta ja matalan kynnyksen palveluita. Taideneuvola tarjoaa yhden käytännön mallin ja kokemuksia sovellettavaksi näihin tarpeisiin.

Taidekasvattaja-terveydenhoitaja-työparimallin myötä käytännön kokemusta taidekasvatustoiminnasta jäi myös neuvolaan ja terveydenhoidon näkökulma laajentaa lastenkulttuuritoimijoiden kykyä huomioida toiminnan hyvinvointivaikutuksia. Hankkeesta saadut kokemukset ja yhteistyöverkosto auttavat kehittämään lastenkulttuurin ja terveydenhoidon yhteistyötä hankkeen kunnissa ja soveltamaan näitä käytäntöjä myös muualla, esim. muissa Verson jäsenkunnissa.

Taideneuvola toteutettiin Lastenkulttuurikeskus Verson alueen pienissä kunnissa, joissa kulttuuritarjonta on pienimuotoisempaa kuin isoissa kaupungeissa eikä välttämättä ole vanhempi-lapsi-kulttuuritoimintaa.  Yhtenä hankkeen osa-alueena olikin paikkakunnalla jo olemassa olevan taidetoiminnan saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen Lastenkulttuuripoliittisen ohjelmaehdotuksen mukaisesti (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014).

Taiteen edistämiskeskus on tukenut Taideneuvola-hanketta, joka on osa Etelä-Savon maakuntaliiton Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanketta.

Tutkimuksia hankkeen aiheisiin liittyen:
Junttila, N., Ahlqvist-Björkroth, S., Aromaa, M., Rautava, P., Piha, J., Vauras, M., Lagström, H. & Räihä, H. (2013). Mothers’ and Fathers’ Loneliness During Pregnancy, Infancy, and Toddlerhood. Psychology and Education Journal, 50, 98-104.
Mäkelä, J. (2003). Piirteitä aivojen varhaisesta kehityksestä. Kirjassa Niemelä, P.,
Siltala, P. ja Tamminen, T. (toim.) Äidin ja vauvan välinen varhainen vuorovaikutus. Helsinki: WSOY.
Pantsu, L. (2010). Ensimmäiset elämykset – musiikki ja muut taiteet osana vauvaperheen elämää. Jyväskylän yliopisto.
Perälä, L. (2012). Musiikki ja keskonen – musiikin käyttö vastasyntyneiden teho-osastolla. Jyväskylän yliopisto.
Valkonen, L. (2006). Millainen on hyvä äiti tai isä?
Viides- ja kuudesluokkalaisten lasten vanhemmuuskäsitykset. Jyväskylä studies in education, psychology and social research.

Lisätietoja:

Linkistä löytyy syyskuussa 2018 julkaistu Taideneuvola-hankkeen raportti