Versotarhurin työkalut -hanke 2017 – 2018

Versotarhurin työkalut 2017 – 2018

– Taiteilijoiden osaamisen tuotteistaminen lastenkulttuurikentälle

Versotarhurin työkalut 2017 – 2018 -hankkeessa edistettiin Itä-Suomessa toimivien taiteilijoiden työllistymistä lastenkulttuurikentälle vahvistamalla taiteilijoiden tuotannollista ja pedagogista osaamista.

Hanke toteutettiin ajalla 1.1.2017 – 30.6.2018. Hanketta tuki opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen taustaa

Hanketta koordinoi Lastenkulttuurikeskus Verso, joka on Varkauden kaupungin ja seudullisen vapaan sivistystyön oppilaitoksen, Soisalo-opiston alaisuudessa toimiva verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus. Lastenkulttuurikeskus Verso edistää ja vahvistaa lastenkulttuuria sekä tukee toiminnallaan perheiden, koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden kulttuurikasvatusta 9 savolaiskunnan alueella (Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Leppävirta, Pieksämäki, Rantasalmi, Savonlinna, Varkaus). Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat Verson jäsenkunnat, ja hankkeen pilotit suunniteltiin kunta- ja seutukohtaisten painotusten mukaisesti yhteistyössä kuntien kulttuuritoimen, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Verso työllistää Pohjois- ja Etelä-Savon alueen taiteilijoita ja taidekasvattajia lastenkulttuurikentälle ja tukee kulttuuriyrittäjyyttä. Verson toiminnassa on vuosittain mukana resursseista riippuen n. 20 – 30 ammattitaiteilijaa ja taidekasvattajaa, ns. Versotarhuria lyhyt- ja pitkäkestoisissa työsuhteissa.

Hanke toteutettiin alueella, jossa kulttuurialan työpaikat ovat vähentyneet rajusti ja Taiteen edistämiskeskuksen sivutoimipisteen lakkauttaminen vaikuttaa yhä taidetoimijoiden kentällä. On jo arkipäiväistä, että alueen taiteilijat siirtyvät parempien ansaintamahdollisuuksien perässä Etelä-Suomen kasvukeskuksiin, millä on merkittävästi heikentävät vaikutukset itäsuomalaiseen kulttuuritarjontaan.

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena oli Itä-Suomen luovan alan työllisyyden tukeminen taiteilijoiden tuotanto-osaamista ja pedagogisia valmiuksia vahvistamalla ja sitä kautta alueen kulttuuripalvelujen saavutettavuuden edistäminen.  Uusia työllistymisen mahdollisuuksia avattiin jo hankkeen aikana palvelumuotoilun ja tuotteistamisen keinoin.

Hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja toteutuminen

TAVOITE TOIMENPIDE Toteutuminen
Taiteilijoiden palvelumuotoilu- ja tuotteistamisosaamisen sekä pedagogisten valmiuksien vahvistaminen ·         koulutukset, workshopit ja vertaisryhmät

·         moniammatilliset työparit ja työryhmät

·         Koulutuksia 3 kpl, joissa osallistumiskertoja 81

·         Vertaisryhmiä, teematapaamisia

·         Työpareina ja työryhmissä 18 muun kuin taidealan ammattilaista

Osaamisen jakaminen ja verkostomaisen toimintatavan kehittäminen ·         Workshopit

·         Verkossa tapahtuva osaamisen jakaminen taiteilijoiden välillä, tuottajilta ja kasvattajilta taiteilijoille ja taiteilijoilta tuottajille

·         yhteisöllinen ideointi- ja tuotekehitystyö moniammatillisissa tiimeissä palvelumuotoilun keinoin

·         Koulutusten yhteydessä ja erikseen järjestetyt osaamisen jakamisen foorumit

·         Some-kanavien hyödyntäminen: Versotarhurit fb-ryhmä, Instagram-merkintöjen käyttö

·         Moniammatilliset tiimit eri kunnissa

Soveltavan taiteen keinoin toteutettavan ja eri taiteenaloja yhdistävän työpajatoiminnan tuotteistaminen ·         Workshopit

·         työryhmät

·         pilotointi lastenkulttuurikentällä

·         9 taiteilijaa palkattiin pilottikokeiluihin

·         Koulutusten ja pilottikokeilujen avulla syntyi uusia konsepteja kaikkiaan 9 kpl

Uudet työllistymisen mahdollisuudet taiteilijoille ·         Uusien yhteistyökumppaneiden etsiminen mm. sosiaali- ja terveyspalvelusektorilta

·         kontaktien solmiminen taidekentän ja soveltavan taiteen kohderyhmien välille

·         Uusia yhteistyökumppanuuksia käynnistyi, mm. Varkaus: lasten ja nuorten psykiatriset palvelut

·         Kontakteja syntyi ja vahvistui eri kunnissa, eri sektoreilla

Uuden, luovan alan työllistymistä tukevan tiedon tuottaminen ·         Koulutukset, workshopit ja vertaisryhmät

·         Materiaali taidepalvelujen konseptoinnista lastenkulttuurikentälle

·         Koulutuksissa ja vertaisryhmissä perinteistä koulutusta ja osaamisen jakamista

·         Verkkomateriaali Verson uudistuville nettisivuille

Tuotteistamisesta ja palvelumuotoilusta apua konseptointiin

 Versotarhurin työkalut 2017 – 2018 –hankkeessa vahvistettiin ammattitaiteilijoiden ja taidekasvattajien tuotannollista osaamista palvelumuotoilun, konseptoinnin ja tuotteistamisen näkökulmista sekä parannettiin taiteilijoiden pedagogista osaamista, työhyvinvointia ja toimintaedellytyksiä lastenkulttuurikentällä.

Hanke perustui osaamisen jakamiseen niin taiteilijoiden välillä kuin myös kulttuurituottajilta, varhaiskasvattajilta ja perusopettajilta taiteilijoille sekä taiteilijoilta muille toimijoille. Hanke toteutettiin koulutustilaisuuksien, vertaisryhmien sekä moniammatillisen työpari- ja työryhmätoiminnan avulla. Hankkeen varsinaisen kohderyhmän lisäksi välillisenä kohderyhmänä olivat lapset, nuoret, perheet ja lasten parissa työskentelevät ammattilaiset kuntien eri sektoreilta.

Taiteilijoiden valmiudet taidepalvelujen konseptointiin lastenkulttuurikentälle vahvistuivat, he saivat uusia kontakteja kentän toimintaympäristöihin ja hankkeen myötä luotiin pysyviä työllistymisen mahdollisuuksia myös muille kohderyhmille suuntautuvassa taidetoiminnassa. Hankkeen tuloksena noin 40 taiteilijaa/taidekasvattajaa sai uutta osaamista joko palvelumuotoilun, tuotteistamisen tai pedagogiikan saralla koulutusten ja moniammatillisen työskentelyn avulla. Koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuttiin kaikkiaan noin 100 kertaa, minkä lisäksi hanke tavoitti 755 osallistujaa välillisesti pilotoinnin myötä.

Hankkeen koulutuksissa ja muissa tilaisuuksissa syntyi uusia kontakteja, joista osa on jo johtanut työllistymiseen eri tavoin. Useat taiteilijat ovat työllistyneet osa-aikaisesti hankkeen myötä lastenkulttuurikeskuksen palveluihin, kuntien kulttuuritoimiin ja eri toimijoiden jatkohankkeisiin. Parhaimmillaan taiteilija on löytänyt kokopäiväisen työn lastenkulttuurikentällä.

Versossa on käynnistetty alueen taiteilijoiden ja taidekasvattajien, ns. ”Versotarhureiden” osaamisen jakamisen foorumi, kaksi kertaa vuodessa kokoontuva vertaisryhmä, jonka toimintaa on hankkeen myötä pystytty laajentamaan, kehittämään ja vakiinnuttamaan. Vertaistoiminnan on havaittu parantavan taiteilijoiden työhyvinvointia ja avaavan uusia kontakteja sekä työllistymisen mahdollisuuksia. Lisäksi vertaistoimintaa pidetään yllä suljetussa Facebook-ryhmässä ”Versotarhurit”.

Asiakaslähtöisyyttä ja pedagogiikkaa vahvistettiin

Lastenkulttuurikeskukset toimivat ns. välittäjäorganisaationa taidekentän ja lastenkulttuuripalveluja käyttävien tahojen välillä. Hankkeessa tehostettiin lastenkulttuuripalvelujen tuotantoa osallistamalla taiteilijoita ja taidekasvattajia palvelutuotannon prosessiin ja avaamalla taiteilijoille kohderyhmälähtöistä tuotantotapaa. Kun taiteilijat pystyvät tarjoamaan lastenkulttuurikentälle selvästi käyttäjälähtöisesti suunniteltuja, tuotteistettuja paketteja, niiden ostaminen, eli taiteilijoiden työllistäminen helpottuu.

Laatuajattelu korostui erityisesti taiteilijoiden pedagogisen osaamisen vahvistamisessa, sillä lastenkulttuurin toimintaympäristöissä pedagoginen osaaminen määrittää kohderyhmän kokemusta tarjotusta kulttuuripalvelusta. Taiteilijan tarjoama taide- ja kulttuuripalvelu muotoillaan lastenkulttuurikentällä sellaiseksi, että toiminta on toteutettavissa huomioiden käyttäjän erityisominaisuudet esimerkiksi tilan, ajankäytön tai taitotason mukaisesti. Olennaista on esimerkiksi, että taidetoimintaan osallistuva saa ikätason mukaisesti suunnitellut ennakkotiedot taidetoiminnasta, lasten toimintaympäristöjen ammattilaiset saavat linkitettyä taiteen osaksi yksikön, esim. koulun tai päiväkodin arkea, lapsen ja nuoren omaa osallisuutta ja luovuutta vahvistetaan, toiminta on suunniteltu osallistujien ikätason mukaisesti ja toiminnan vaikutuksia pystytään arvioimaan ja sanoittamaan sekä lasten perheille että toiminnan rahoittajille. Hankkeessa pystyttiin vahvistamaan taiteilijoiden osaamista mm. näillä alueilla.

Koulutusta, vertaistoimintaa ja pilottikokeiluja

Hanke toteutettiin koulutuksen, vertaistapaamisten sekä moniammatillisen työpari- ja työryhmätyöskentelyn avulla yhdeksässä seutukohtaisessa pilotissa. Koulutustoiminta ja kattoi kaikki aiheesta kiinnostuneet taiteilijat toiminta-alueella. Koulutuksissa oli 98 osallistumiskertaa, osallistujat olivat luovan alan toimijoita Pohjois- ja Etelä-Savosta. Välillisesti hankkeen vaikutukset tavoittivat lisäksi 755 asiakaskontaktia lasten, nuorten ja aikuisten kanssa, jotka osallistuivat hankkeessa kehitettyjen lastenkulttuurikonseptien kokeiluun.

Hankkeessa tehtiin laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa niin taiteen kentällä kuin kuntien eri palvelusektoreilla. Osa koulutuksista toteutettiin yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen ja Pro Soveltavan taiteen tila ry:n kanssa.

Uusia lastenkulttuurin palvelukonsepteja kehitettiin eri kunnissa erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Heinävedellä ja Hirvensalmella pilottitaiteilijat työskentelivät yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Leppävirralla pilottia kohdennettiin varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Pieksämäellä, Rantasalmella ja Juvalla pilotit toteutettiin museoissa yhteistyössä kotiseutumuseoista vastaavien kulttuuritoimijoiden kanssa, Rantasalmella ja Joroisissa myös varhaiskasvatus oli mukana suunnittelussa. Lisäksi Pieksämäellä yhteistyötä tehtiin perheidentalon (avoin varhaiskasvatus) kanssa. Savonlinnassa pilotti kohdentui Kulttuuripolun (esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma) palvelumuotoiluun. Varkaudessa pilotoitiin moniammatillista työparityöskentelyä lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan asiakkaista kootun hoidollisen ryhmän kanssa.

Yhteistyö taiteilijoiden ja lastenkulttuurikeskuksen välillä oli tiivistä ja johti jo hankkeen aikana uusiin avauksiin lastenkulttuurikeskuksen perustoiminnassa. Avointen koulutusten myötä syntyi hyviä uusia kontakteja, jotka tukevat jatkossakin taiteilijoiden työllisyyttä.

Pilottikokeiluja toteuttamaan valittiin 9 taiteilijaa osa-aikaisiin, eripituisiin työsuhteisiin. Pilotoinnissa olivat palkattuina taiteilijoina ohjaustoiminnan artenomi, sekateknikko Mari Kervinen (Heinävesi), KM, esiintyvä taiteilija, klovni Minnamaria Koistinen (Varkaus), musiikkipedagogi Elsi Kinnunen (Pieksämäki), yhteisöpedagogi Helinä Juurinen (Mikkeli), kuvataiteilija Heli Laitinen (Pieksämäki), teatteri-ilmaisun ohjaaja Iiris Salmela (Varkaus), palvelumuotoilija, TAM Heidi Huovinen (Mikkeli), FM, kuvataiteilija Mari Liimatainen (Juva) ja ohjaustoiminnan artenomi Tiina Nissinen (Leppävirta).

Pilotit suunniteltiin ja toimintaa kehitettiin moniammatillisissa tiimeissä, jotka koostuivat taiteilijoista ja taidepalvelujen kohderyhmän edustajista, kuten varhaiskasvattajista, opettajista sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstöstä tai taide- ja kulttuurilaitosten, kuten museoiden henkilöstöstä. Pilotteja toteutettiin työpari- ja työryhmätyöskentelynä moniammatillisesti siirtäen arjen hiljaista tietoa ammattilaiselta toiselle.

Piloteissa syntyi yhdeksän uutta lastenkulttuurikentälle suuntautuvaa palvelukonseptia. Osa konsepteista on jo jatkokäytössä siten, että taiteilija on myynyt hankkeessa kehitettyä palvelua esimerkiksi lastenkulttuurikeskuksille ja kuntien kulttuuritoimille, museoille ja muille yhteistyökumppaneille.

Paikalliset/seudulliset pilotit 2017 – 2018
Heinävesi: perheiden taidetoiminta ”Mielikuvituksen siivin” / ohjaustoiminnan artenomi Mari Kervinen, toteutus: 2/2018

Joroinen ja Rantasalmi: Menneeseen kätketyt – toiminta kotiseutumuseoilla/ teatteri-ilmaisun ohjaaja Iiris Salmela, toteutus 6-10/2017

Pieksämäki: Muksujen musiikkikuu Perheiden talolla / musiikkipedagogi Elsi Kinnunen ja Savon radan museon perhesunnuntai / kuvataiteen opettaja Heli Laitinen, toteutus 11/2017

Savonlinna: Kulttuuripolun palvelumuotoiluprojekti / palvelumuotoilija TaM Heidi Huovinen, toteutus 11/2017 – 4/2018

Varkaus: Taiteilija erityisryhmässä (Lasten ja nuoren keskus Nikulan pienryhmätoiminnassa)/ teatteri-ilmaisun ohjaaja Iiris Salmela, toteutus 10/2017 – 4/2018

Juva: Perhesunnuntain taidetoiminta kotiseutumuseolla / Kuvataiteilija Mari Liimatainen, toteutus 4/2018

Leppävirta: Klovneria-työpajoja kouluihin, esiintyvä taiteilija, KM Minnamaria Koistinen, toteutus 2-4/2018

Hirvensalmi: Monitaiteiset työpajat varhaiskasvatukseen, yhteisöpedagogi Helinä Juurinen, toteutus 3-4/2018