Versotarhurin työkalut 2017 - Taiteilijoiden osaamisen tuotteistaminen lastenkulttuurikentälle

Mistä on kysymys?

Versotarhurin työkalut 2017 -hankkeessa edistetään Itä-Suomessa toimivien taiteilijoiden työllistymistä:
 • tuetaan taiteilijoita/taidekasvattajia lastenkulttuurikentälle suuntautuvien taide- ja kulttuuripalvelukonseptien kehittämisessä
 • vahvistetaan ammattitaiteilijoiden ja taidekasvattajien tuotannollista osaamista palvelumuotoilun, konseptoinnin ja tuotteistamisen näkökulmista
 • parannetaan taiteilijoiden pedagogista osaamista, työhyvinvointia ja toimintaedellytyksiä lastenkulttuurikentällä
Hankkeen päätoteuttaja on Lastenkulttuurikeskus Verso, joka on 9 savolaiskunnan muodostama verkosto. Verso toimii hallinnollisesti Varkauden kaupungin alaisuudessa.

OKM on myöntänyt hankkeelle 35 000 euron rahoituksen, minkä lisäksi Versolla on omarahoitusosuus.

Mitä tällä hankkeella tavoitellaan?
 • Luodaan taidepalveluiden kohderyhmien, tuottajan ja taiteilijoiden väliseen yhteistyöhön uusi toimintatapa, jonka kautta lastenkulttuuria voidaan jatkossa tuottaa vakioiduin käytäntein.
 • Luodaan verkostomuotoiseen lastenkulttuuripalvelujen tuottamiseen uusi toiminnan rakenne, joka tähtää asiakaslähtöisten kulttuuripalvelujen laadun varmistamiseen:
  • taiteilijalla on keskeinen rooli kulttuuripalvelutuotannon rakenteessa
  • hyödynnetään yhteisöllisiä kehittämismenetelmiä
  • tehostetaan lastenkulttuuripalvelujen tuotantoa osallistamalla taiteilijoita ja taidekasvattajia palvelutuotannon prosessiin
 • Toimintamalli antaa taiteilijoille valmiudet taidepalvelujen konseptointiin lastenkulttuurikentälle, kontaktit kentän toimintaympäristöihin ja luo pysyviä työllistymisen mahdollisuuksia myös muille kohderyhmille suuntautuvassa taidetoiminnassa.
 • Tavoitteena on, että taiteilijat pystyvät tarjoamaan palveluja erityisen kohderyhmän (=lapset ja lapsiryhmät) asettamien vaatimusten mukaisesti.
 • Pitkän aikavälin tavoitteena on Itä-Suomen luovan alan työllisyyden tukeminen taiteilijoiden tuotanto-osaamista ja pedagogisia valmiuksia vahvistamalla ja sitä kautta alueen kulttuuripalvelujen saavutettavuuden edistäminen

Niin kuin esimerkiksi…?
 • Taiteilijan tarjoama taide- ja kulttuuripalvelu muotoillaan sellaiseksi, että toiminta on toteutettavissa huomioiden käyttäjän erityisominaisuudet esimerkiksi tilan, ajankäytön tai taitotason mukaisesti.
 • Lisätään taidetoiminnan toteuttajalle tietoa siitä, mitä reunaehtoja päiväkodin tai koulun lapsiryhmässä toimiminen asettaa. Lisätään lapsiryhmän kasvattajalle tietoa siitä, miten toiminnan voi sitoa osaksi arkea jatkossakin.
 • Olennaista on esimerkiksi, että
  • taidetoimintaan osallistuva saa ikätason mukaisesti suunnitellut ennakkotiedot taidetoiminnasta
  • lasten toimintaympäristöjen ammattilaiset saavat linkitettyä taiteen osaksi koulun tai päiväkodin arkea
  • lapsen ja nuoren omaa osallisuutta ja luovuutta vahvistetaan
  • toiminta on suunniteltu osallistujien ikätason mukaisesti
  • toiminnan vaikutuksia pystytään arvioimaan ja sanoittamaan sekä lasten perheille että toiminnan rahoittajille.

Miten tämä kaikki tapahtuu?

Hanke perustuu osaamisen jakamiseen niin taiteilijoiden välillä kuin myös kulttuurituottajilta, varhaiskasvattajilta ja perusopettajilta taiteilijoille sekä taiteilijoilta muille toimijoille.
 • koulutustilaisuudet
 • vertaisryhmät
 • moniammatillisen työparitoiminta kuudessa seutukohtaisessa pilotissa
  • Pilotit suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisissa tiimeissä (taiteilijat ja taidepalvelujen kohderyhmän edustajat, kuten varhaiskasvattajat, opettajat, nuoriso-ohjaajat, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö tai taide- ja kulttuurilaitosten, kuten museoiden ja kirjastojen henkilöstö)
  • Pilotteihin valitaan 8 - 10 taiteilijaa osa-aikaisiin, eripituisiin työsuhteisiin pilotista riippuen.
  • Pilotteja toteutetaan työparityöskentelynä moniammatillisesti, esimerkiksi nukketeatteritaiteilija varhaiskasvattajan työparina tai musiikkipedagogi neuvolan terveydenhoitajan työparina (arjen hiljainen tieto siirtyy ammattilaiselta toiselle)
  • Hankkeen osa-aikainen koordinaattori toimii moniammatillisen kehittämistyön fasilitaattorina.
 • Kohdeasiakkaina ovat lapset ja lasten parissa työskentelevät ammattilaiset kuntien eri sektoreilta.
 • Koulutustoiminta ja taidepalvelujen konseptoinnin tuki kattaa kaikki aiheesta kiinnostuneet taiteilijat toiminta-alueella.
Paikalliset/seudulliset pilotit 2017 - 2018
 • Heinävesi: perheiden taidetoiminta ”Mielikuvituksen siivin” / ohjaustoiminnan artenomi Mari Kervinen, toteutus: 2/2018
 • Joroinen ja Rantasalmi: Menneeseen kätketyt – toiminta kotiseutumuseoilla/ teatteri-ilmaisun ohjaaja Iiris Salmela, toteutus 6-10/2017
 • Pieksämäki: Muksujen musiikkikuu Perheiden talolla / musiikkipedagogi Elsi Kinnunen ja Savon radan museon perhesunnuntai / kuvataiteen opettaja Heli Laitinen, toteutus 11/2017
 • Savonlinna: Kulttuuripolun palvelumuotoiluprojekti / palvelumuotoilija TaM Heidi Huovinen, toteutus 11/2017 - 4/2018
 • Varkaus: Taiteilija erityisryhmässä (Lasten ja nuoren keskus Nikulan pienryhmätoiminnassa)/ teatteri-ilmaisun ohjaaja Iiris Salmela, toteutus 10/2017 - 4/2018
 • Juva: Perhesunnuntain taidetoiminta kotiseutumuseolla / Kuvataiteilija Mari Liimatainen, toteutus 4/2018
 • Leppävirta: teemana kulttuurikasvatussuunnitelma, toteutus 2-4/2018
 • Hirvensalmi: suunnitellaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa, toteutus 3-4/2018

LASTENKULTTUURIKESKUS VERSO
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Terhi Siippainen
Lastenkulttuurikoordinaattori
terhi.siippainen @ soisalo-opisto.fi
044 743 6409

Julia Vatanen
Kulttuurituottaja
julia.vatanen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2457Tiina Nissinen
KaiKuVa-koordinaattori
tiina.k.nissinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2609

Helinä Juurinen
Hankekoordinaattori / LAKU-lähete ja Taideneuvola
helina.juurinen @ soisalo-opisto.fi
040 713 8632
Minnamaria Koistinen
Taidekasvattaja
minnamaria.koistinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2386

43296