Kulttuurikasvatussuunnitelma on kunnan toimintasuunnitelma, jossa kirjataan konkreettiset toimet koulun ja kulttuurilaitosten yhteistyötä varten. Kulttuurikasvatussuunnitelma auttaa opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa.

* Raami koulun ja kulttuuritoimijoiden systemaattiselle yhteistyölle sekä lapsen kulttuuri-identiteetin huomioimiselle

* Lähtökohtana kunnan oma kulttuuritarjonta ja kulttuuriperintö

* Laaja näkemys kulttuurista: tilaa lasten ja nuorten omaehtoiselle toiminnalle ja moninaiselle kulttuuriperinnölle

* Tarjotaan koko ikäryhmälle kulttuurielämyksiä ja mahdollisuus luovuuteen, esim.
            * Kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja taiteeseen tutustuminen ja osallistuminen
            * Työskentely työpajassa taiteilijan/taidekasvattajan avulla
            * Oheismateriaalin/verkkomateriaalin käyttö
            * Omaan ja toisten luovuuteen ja kulttuuriperintöön tutustuminen

Kulttuurikasvatussuunnitelma koskee kaikkea opetusta, ei vain taide- ja taitoaineita.
Se antaa mahdollisuuden eri alojen asiantuntijuuden hyödyntämiseen opetustyössä.

Suunnitelma pohjaa kunnan omaan kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan. Järjestelmällinen kulttuurikasvatussuunnitelma takaa lapsille ja nuorille tasavertaisen mahdollisuuden osallistua ympäröivään kulttuuriin.

Lastenkulttuurikeskus Verso tukee toiminta-alueen kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmatyötä.

Kulttuuriketju - Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuuriketju on Lastenkulttuurikeskus Verson koordinoima Keski-Savon seudullinen kulttuurikasvatussuunnitelma, joka on osa uutta seudullista opetussuunnitelmaa Varkaudessa, Pieksämäellä, Leppävirralla, Joroisissa ja Heinävedellä elokuusta 2016 alkaen.

Kulttuuriketju.fi-verkkosivusto toimii Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamisen välineenä. Sivustolta löytyy ajantasaiset tiedot toteutukseen liittyvistä käytännön asioista, kuten vierailujen kestosta, ajankohdasta, varauksista tai tilavaatimuksista.

Kulttuuriketju
• takaa kaikille oppilaille yhtäläiset oikeudet kulttuuriin varmistamalla säännölliset kokemukset ja elämykset taiteesta ja kulttuurista
• tukee koulujen ja kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja tekee siitä systemaattista ja suunnitelmallista.
• kokoaa kaiken koulupäivän sisällä tarjottavan kulttuuritoiminnan alueella.
• saavuttaa n. 5500 lasta esiopetusikäisistä yhdeksäsluokkalaisiin lukuvuonna 2016-2017.


Suunnitelma on kaksiportainen sisältäen perustason ja syventävän tason. Perustaso on velvoittava, maksuton ja jokaisessa Keski-Savon kunnassa vuosittain samansisältöisenä toistuva minimitaso, jonka tavoitteena on tukea opetusta laaja-alaisen osaamisen näkökulmasta. Suunnitelman toteuttajina ovat kuntien kirjasto-, museo-, nuoriso- ja kulttuuritoimet, Soisalo-opisto, Pieksämäen Seutuopisto sekä Lastenkulttuurikeskus Verso. Perustason Kulttuuriketju-suunnitelman löydät TÄÄLTÄ.

Perustason Kulttuuriketjua tukee toinen porras, syventävä taso jossa on kunta- ja vuosikohtaisia vaihteluita, rajatulle osallistujamäärälle suunnattuja sisältöjä, ideoita opettajan itse vetämiksi kulttuurisisällöiksi ja/tai maksullisia osioita. Perustason lisäksi koulut ja luokat voivat käyttää kulttuuripalveluja opetuksen tukena kukin parhaaksi katsomallaan tavalla.

  • Tarjoa sisältöä Kulttuuriketjuun!
Kulttuuriketjun syventävään tasoon voi tarjota uusia sisältöjä jatkuvasti. Kuten perustasollakin, sisältöjen tulee olla saavutettavaa, tasavertaista lasten ja nuorten kulttuuria, joka tukee opetusta. Suunnittelun tueksi voit pyytää Versolta kunta- ja luokka-astekohtaiset oppilasennusteet.

Tarjonnassa on huomioitava, että se:
• edistää luovia taitoja ja/tai vahvistaa kulttuuri-identiteettiä sekä tarjoaa kokemuksia ja elämyksiä taiteesta ja kulttuurista.
• kehittää osallistujien kulttuurikompetenssia, eli kykyä omaksua, käyttää ja muuttaa kulttuuria.
• on lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan opetussuunnitelman mukaista.
• on toteutettu lapsilähtöisesti ja ammattimaisesti, eli toiminta on suunnitelmallista ja tasalaatuista. Toimintaa käytännössä toteuttavat henkilöt ovat täysi-ikäisiä, kouluttautuneita ja/tai kokeneita ko. tehtävään ja heillä on osaamista lasten kanssa työskentelystä.
• on toteutettu vastuullisesti osallistujien turvallisuus huomioiden.
• on kestoltaan ja ajoitukseltaan opetuksen lomassa, koulupäivän aikana toteutettavaa.
• soveltuu ko. ikäryhmälle.
• on mielellään toteutettavissa useammalle ryhmälle lukuvuoden aikana.
• on maksutonta tai hinnaltaan sellaista, ettei osallistumismaksu tai kuljetusjärjestely tule kohtuuttoman kalliiksi osallistuvalle ryhmälle.
• on raportoitava. Kulttuuriketjun sisällöntuottajien on sitouduttava seuraamaan tapahtumakertoja ja osallistujamääriä sekä arvioimaan toiminnan vaikutuksia oman toimintansa osalta ja välittämään tiedot Versolle lukuvuosittain. Sisällöntuottajiksi valittavat tahot saavat ohjeistuksen ja pohjan tilastointia ja vaikuttavuusarviointia varten.
                                                               
Kulttuuriketjun syventävään tasoon voi tarjota sisältöjä vastaamalla kyselyyn tästä linkistä: http://goo.gl/forms/SN31RAOkAd. Jos tarjoatte useita erilaisia toimintoja (esim. vapaan sivistystyön oppilaitokset), täyttäkää kysely erikseen jokaisen erilaisen toiminnon osalta. Kulttuuriketjun syventävän tason sisältöjä voi tarjota ainoastaan tämän lomakkeen kautta.

Savonlinnan perusopetuksen Kulttuuripolku

Kulttuuripolun kautta jokainen peruskoululainen käy vuosittain jossakin kulttuurilaitoksessa tai osallistuu johonkin kulttuuritapahtumaan tai pääsee muulla tavoin osalliseksi taiteesta ja kulttuurista. Kulttuuripolkuun liittyvien vierailujen ja tapahtumien sisällöt niveltyvät perusopetuksen opetussuunnitelman sisältöihin.

Verso toteuttaa vuosittain Kulttuuripolun esiopetuksen sisällön, draamapajat Tunteiden Tuuli-menetelmällä.

KULTTUURIPOLKULisätietoja:


Kulttuurituottaja Julia Vatanen, Lastenkulttuurikeskus Verso
julia.vatanen @ soisalo-opisto.fi
p. 044 444 24 57

Lastenkulttuurikoordinaattori Terhi Siippainen, Lastenkulttuurikeskus Verso
terhi.siippainen @ soisalo-opisto.fi
p. 044 743 6409

Lisätietoja opetussuunnitelman perusteista:
http://www.oph.fi/ops2016/perusteet

Lisätietoja kulttuurikasvatussuunnitelmista:

www.kulttuurikasvatussuunnitelma.fi

www.lastenkulttuuri.fi/kulttuurikasvatussuunnitelma/


LASTENKULTTUURIKESKUS VERSO
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Terhi Siippainen
Lastenkulttuurikoordinaattori
terhi.siippainen @ soisalo-opisto.fi
044 743 6409

Julia Vatanen
Kulttuurituottaja
julia.vatanen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2457Tiina Nissinen
KaiKuVa-koordinaattori
tiina.k.nissinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2609

Helinä Juurinen
Hankekoordinaattori / LAKU-lähete ja Taideneuvola
helina.juurinen @ soisalo-opisto.fi
040 713 8632
Minnamaria Koistinen
Taidekasvattaja
minnamaria.koistinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2386

51840